ביתר ממשיכה לחגוג את סיום הש”ס במחזור השלוש עשרה

צילומים: באדיבות המצלם, ארי קופרשטוק, אלי דויטש

מעמד “סיום הש”ס  דף היומי” בקהילת בודאפעסט – ביתר 

במוצש”ק פרשת ויגש התקיימה מעמד מרשים של “סיום הש”ס דף היומי” בקהילת בודאפעסט בנשיאות גאב”ד בודאפעסט שליט”א.

השתתפו בה אדמורים ורבנים מרנן ורבנן רבני העיר שליט”א. רב הראשי של ביתר הגאון הרב יעקב תופיק שליט”א הראב”ד הגאון רבי צבי בראוומן שליט”א וכל חברי הבד”צ שליט”א. לכבוד שמחת התורה נערך סעודה גדולה ורחבה וגם תזמורת ומאות אנשים גדשו את היכל בית המדרש קהילת יעקב בודאפעסט לומדי השיעור מתפללי בית המדרש וגם שאר תושבי העיר שבאו להשתתף בשמחת התורה של קהילת בודאפעסט.

בסיום הש”ס התכבד הגאון רבי מאיר שמחה אוירבך שליט”א ובהתחלת הש”ס התכבד הגאון רבי יהודה לייב הלשטוק שליט”א.  כיבדו את המעמד בדרשותיהם הרב הראשי, הראב”ד, והגרמ”ש אוירבך וחברי ביד”צ ונואם הכבוד הגאון רבי אשר אנשיל שוורץ שליט”א. כל הנואמים דברו על החשיבות של לימוד דף היומי ועל הקביעות ואיך קהילת בודאפעסט מתרבה בלומדי השיעורים שנאמרים בטוב טעם ע”י גאב”ד בודאפעסט שליט”א. בין בנואמים כל הציבור שרו שירי שמחה בליוי התזמורת ורקדו ריקודין עילאין לכבוד שמחת התורה.

אחרון הנואמים היה המרא דאתרא גאב”ד בודאפעסט שליט”א ומקודם נתן הודיה להשי”ת שזכה יחד עם קהילתינו הק’ לסיים הש”ס, ובס”ד נתחיל מחר בשתי שיעורים אחד בבוקר לפני תפילת שחרית ושיעור אחד בערב, ובזכות קבלת התורה נזכה בעז”ה לסיים את הש”ס כולו בעוד שבע וחצי שנים בירושלים הבנויה יחד עם משיח צדקינו בב”א.

והוסיף שבהשגחה פרטית מחזור הי”ד מתחיל מחר בעז”ה ח’ טבת וחז”ל אמרו וכ”ה בסליחות דח’ טבת הוה תענית צדיקים בשביל שתלמי המלך גזר לכתוב התורה ביוונית ונעשה חושך בעולם ג’ ימים. ובדרשות חת”ס לח’ בטבת מקשה מה האסון הגדול שגזרו לכתוב התורה ביוונית  הלא לא שינו את המשמעות של הפסוקים רק מה שהוכרחו וכולם כיוונו לדיעה אחת ובוודאי היה הכול עפ”י רוח הק’. – ומתרץ החת”ס דהתורה הק’ נדרש עפ”י פשט רמז דרוש סוד והפשט נדרש בשבעים אופנים וכן ברמז וכן כולם ועוד כל הפירושים עה”ת מהראשונים ואחרונים בעלי הלכה ובעלי דרוש ואגדה הכל מרומז בתוה”ק. אבל כל זה אם התוה”ק נכתב בלה”ק אבל אם זה נכתב בלשון אחר  משבעים לשונות זה יכול לסבול רק פירוש אחד וכוונה אחת. נמצא דכל התושבע”פ מרומז בתוה”ק שנכתב ע”י לשה”ק וכמו שאומרים בשם הגר”א דבשנה אחרונה לימי חייו לא למד משום ספר רק מהתורה שבכתב דידע הרמזים של כל התורה שבע”פ בתוך התורה שבכתב ומהתורה שבכתב ידע ללמוד את על התורה שבע”פ שידע את כל הדרשות והרמזים שמרומז בה כל התורה שבע”פ. ואם ח”ו  התורה שבכתב היה נשאר אך ורק בלשון יוונית היה ח”ו נשכח ונמחק כל התורה שבע”פ ועי”ז נעשה חושך ג’ ימים בעולם.

ולכן סימנא מלתא דעכשיו המחזור הי”ד של דף היומי מתחילים כלל ישראל בח’ טבת שנתבטלה גזירת תלמי המלך דהגם שכתבו ותרגמו אז לשעתו את התורה ליוונית מ”מ נשאר התורה שבע”פ לעם ישראל והתורה שבכתב בלשה”ק המקורי.

ולכן כדי לחזק התורה שבע”פ מתחילים כלל ישראל את לימוד של הדף היומי של תלמוד בבלי במסגרת דף היומי דייקא בח’ טבת.

והוסיף המרא דאתרא שליט”א דלפני ארבעים וחמישים שנה רק בע”ב למדו דף היומי אבל בני תורה ואברכי הכולל היה בושה שהם ילמדו את דף היומי אבל כעת נעשה תיקון הדור שהרבה מן בני תורה ורבנים וגדולי ישראל ג”כ לומדים את דף היומי.

וכדי לחזק הענין שלימוד הדף היומי הוא גם לבני תורה נביא את דברי השו”ע הרב בהל’ ת”ת פ”ב הל”ח והל”ט והל”י ותו”ד  דמצוות תלמוד תורה יש בה שתי מצוות לימוד התורה וידיעת התורה ואין יוצאים ידי חובה עד שילמדו את כל התורה כולה וידעו אותה ויזכררו אותה. ומי שהוא שכחן צריך לחזור הרבה בדברים שלימודו מביא לידי מעשה שהן  הלכות הצריכות לכל אדם לידע אותן לקיים המצוות כהלכתן,  ויספיק לו כל היום והלילה לחזור כראוי על לימודו המביא לידי מעשה שלא ישכח ממנו לעולם . ואז יקבע לימודו בשעה קטנה שבכל יום ללמוד פעם

אחת כסדר כל התלמוד בבלי ירושלמי וכו’ וכל המדרשים כדי שיוכל לגמור כל התורה כולה שבע”פ בחייו ואף שישכח הכל הרי לעת”ל יזכירוהו כל לימודו ששכח מחמת אונסו שא”א לו לחזור שלא ישכח לימוד זה שלומד רק שעה קטנה בכל יום כי שאר היום והלילה צריך לו לחזור על לימוד המביא לידי מעשה והשוכח מחמת אונס אינו עובר עיי”ש באריכות.

ולדברי השו”ע הרב הכוונה לפי לשונינו מדבר מאברך כולל שלומד כל היום מסכתות מסדר מועד ונשים ושו”ע או”ח ויו”ד מה שנוגע להלכה למעשה וע”ז חוזר הרבה פעמים ואין לו זמן ללמוד ולחזור כה”ת כולה והוה אונס ומספיק שילמוד פע”א ולעת”ל יזכירוהו את כה”ת כולה. הרי לפי השו”ע הרב חייב אברך כולל שלומד בכל יום גמרא ודינים הלכה למעשה חייב ללמוד שעה קטנה כדי לגמור הש”ס כולו.

ואולי יש להוסיף על דבריו מי שאין לו ברירה ומוכרח בשביל כדי חייו להתעסק בפרנסתו הוה אונס ולכן מספיק לו שילמוד כה”ת כולה פע”א ואז אפילו ששוכח בשמים לעת”ל יזכירוהו.

היוצא מדברינו עפ”י דברי השו”ע הרב כל יהודי בין מי שעוסק בפרנסתו כל היום

בין מי שלומד בכולל דינים הנוגע למעשע ובגלל זה הוא אונס חייב ללמוד דף היומי לכה”פ פע”א ואח”כ לעת”ל יזכירוהו, חוץ מי שזוכה ללמוד בכולל ש”ס שלומדים שבעים דף גמרא לחודש עם ראשונים ואח”כ ד’ חלקי שו”ע עם טור וב”י ושו”ע עם הנושא כלים ונבחנים עליו הרי אלה הם בדרגא שזוכים ללמוד כה”ת כולה בעוה”ז גם כדי לדעת ולזכור הם לא צריכי ללמוד את סדר דף היומי שהרי לומדים בעיון וחוזרים גם כדי לזכור את כה”ת כולה, אבל חוץ מאלה לענ”ד הקלושה כל יהודי חייב ללמוד את סדר דף היומי עפ”י פסקו של השו”ע הרב.

ודרשתו של המרא דאתרא עשתה רושם גדול על בני תורה וכבר כמה כוללים התחילו שעה אחת בסוף היום של לימודיהם ללמוד גם  לימוד של דף היומי

 

 

בקהילת צאנז בעיר ביתר נערך  אור לח”י טבת יומא דהילולא של הבני יששכר זי”ע מעמד סיום הש”ס שנלמד ע”י בני הקהילה במסגרת שיעורי הדף היומי וסיום לימוד הלכות שבת במסגרת חבורות הלכה בשיעורי תורה הנלמדים בג’ בתי מדרש דחסידי צאנז בעיר.

המעמד נערך ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש הגדול ‘היכל רוזנברג’ בשכונת הגפן בליווי כלי שיר וזמר ובהשתתפות בני הקהילה מכל רחבי העיר ובראשות רבני אנ”ש הגרא”ש שטיגליץ הגר”י שוורץ הגרמ”ט וייסברגר ועוד הסבו לסעודת מצווה כיד המלך. בתחילה הוצג לקהל מצגת מיוחדת בגודל חשיבות הדף היומי וכן מראות ודיברות קודש מכ”ק מרן האדמו”ר בעל השפע חיים זי”ע שנשא במעמד סיום הש”ס בארה”ב בתשמ”ג. דברים נרגשים נשא הגאון הרב ישראל ברגר רב שכונת גני גאולה בי-ם ומחשובי רבני אנ”ש בחשיבות עסק התורה והקביעות בזה. בסיום הש”ס התכבד הגאון הרב ישראל ברזובסקי בן האדמו”ר מסלונים ורב הקהילה בעיר.

באמירת הקדיש נתכבד הגאון הרב אשר אליהו רייך מרבני הקהילה.

 

דברים נלהבים בשבח התורה ולומדיה וקובעי העתים בקביעות חק ולא יעבור נשא הדומ”ץ הגרא”ש שטיגליץ שליט”א. דרשה נרגשת נשא המגיד מישרים הרב אריה יודלביץ שליט”א.

לאחר מכן זכו המשתתפים להופעתו של כ”ק האדמו”ר מפיטסבורג שליט”א שהגיע לחזק ולכבד את לומדי התורה ומסיימי הש”ס, הדומ”ץ הגרא”ש שטיגליץ קידם בדברי ברכה את פני הקודש על הזכות שנפלה בקרב בני הקהילה וכיבד את האדמו”ר לשאת דברי חיזוק. בדברות קודשו פתח בתחילה בכבוד האכסניה והמרא דאתרא הגרא”ש שטיגליץ והעלה מזכרונותיו בשנים שלמד בישיבת צאנז כאשר קיבל את נועם התורה מכ”ק האדמו”ר זי”ע והרחיב בעבודת הקודש שזכו וראו בכל עת מצוא ואף כיום זוכים לראות זאת אצל ממשיך השושלת כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א ודיבר בקודשו שכל המעלה של איש ישראלי הוא  במי שעוסק בתורה ועושה לעצמו גדרים וסייגים בכל תהלוכותיו והנהגותיו. בסיום דבריו איחל מברכות קודשו לכל המשתתפים והמסיימים.

בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז
בק”ק צאנז

 

גם בקהילת לעלוב ברחוב חב”ד התקיים סיום הש”ס, בהשתתפות רב העיר החדש, וכ”ק האדמו”ר שליט”א

בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב
בסיום השס בלעלוב

בקהילת קוש תפארת אהרן ברחוב החוזה מלובלין, גם התקיים סיום הש”ס בהשתתפות חשובי ונכבדי הקהילה

בק”ק ביאאן, תפארת אהרן
בק”ק ביאאן, תפארת אהרן
בק”ק ביאאן, תפארת אהרן
בק”ק ביאאן, תפארת אהרן
בק”ק ביאאן, תפארת אהרן
בק”ק ביאאן, תפארת אהרן
בק”ק ביאאן, תפארת אהרן
בק”ק ביאאן, תפארת אהרן

תגובות

mood_bad
  • אין דירוגים עדיין.
  • chat
    הוספת תגובה

    שלח הודעה לבעל העסק